Resum de la legislació espanyola sobre la donació d’òvuls

La donació d’òvuls és una activitat perfectament regulada i estrictament controlada a Espanya. De fet, la legislació espanyola sobre la donació d’òvuls és una de les més avançades d’Europa. En concret, Espanya regula i controla la donació d’òvuls des de 1988, amb la qual cosa es converteix en un dels primers països a legislar sobre aquesta matèria. A més, disposa de lleis de donació i de reproducció assistida clares i transparents, que regulen l’activitat mèdica en aquest terreny. En aquest sentit, la donació es realitza seguint directrius mèdiques, ètiques i legals exquisides i estrictes, amb resultats per sobre de la mitjana europea, i per això molts pacients de tot el món confien en Eugin per fer realitat el seu desig de ser pares.

A més del Reial decret 412/96 sobre els protocols obligatoris d’estudi dels donants i el Reial decret 9/2014 que estableix les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l’obtenció, l’avaluació, el processament, la preservació, l’emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans, la Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció assistida també tracta alguns punts que ens interessen:

Receptora

A Espanya, tota dona major de 18 anys i amb plena capacitat d’obrar podrà ser receptora o usuària de les Tècniques de Reproducció Assistida regulades per la llei, sempre que hagi prestat el seu consentiment escrit. La dona podrà ser usuària o receptora d’aquestes tècniques amb independència del seu estat civil i orientació sexual (Art.6.1). Si la dona estigués casada es precisarà també el consentiment del marit, tret que estiguessin separats legalment o de fet i així consti de forma fefaent (Art.6.3.).

Donant

L’elecció de la donant és responsabilitat de l’equip mèdic, tal com especifica l’Art.6.4. En cap cas podrà seleccionar-se el donant a petició dels pacients. S’haurà de garantir que la donant té la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora, així com l’anonimat de la donació.

Crioconservació

L’art. 11.1 de la llei actual 14/2006 estableix que el semen es podrà crioconservar-se en bancs de gàmetes autoritzats durant la vida de l’home de qui procedeix. La utilització d’ovòcits i teixit ovàric crioconservats, d’altra banda, requerirà l’autorització prèvia de l’autoritat sanitària corresponent. Els preeembrions sobrants d’una FIV que no siguin transferits a la dona en el cicle podran ser crioconservats en bancs autoritzats i la seva crioconservació podrà perllongar-se fins al moment en què els responsables mèdics considerin que la receptora no reuneix els requisits clínicament adequats per a la pràctica de la tècnica de reproducció assistida. L’Art.11.4 estableix quatre destinacions possibles pels preembriones crioconservats: la seva utilització per la pròpia dona o parella, la donació amb finalitats reproductives, la donació amb finalitats d’investigació o el cessament de la seva conservació sense una altra utilització. Cada dos anys, com a mínim, es sol·licitarà a la dona o parella progenitora la renovació o modificació del consentiment sobre la destinació dels preembriones crioconservats (Art.11.6).

 

La donació d’òvuls és una activitat regulada i controlada a Espanya des de l’any 1988 i, actualment, la legislació espanyola sobre la donació d’òvuls és considerada una de les més avançades d’Europa, amb lleis de donació i de reproducció assistida clares i transparents, que regulen l’activitat mèdica en aquest àmbit.

La donació de gàmetes a Espanya està regulada pel Reial decret 412/1996, pel Reial decret 9/2014 i per la Llei 14/2006 de reproducció assistida.

En concret, la Llei 14/2006 sobre tècniques de reproducció humana assistida és la que permet l’accés a aquestes tècniques a qualsevol dona a partir dels 18 anys, amb independència del seu estat civil i de la seva orientació sexual. Evidentment, hi ha d’haver un consentiment conscient, lliure i exprés prèviament a l’aplicació de la tècnica. En el cas que la dona estigui casada, la seva parella ha de prestar també el seu consentiment per a l’aplicació de la tècnica.

Aquesta Llei també recull punts essencials en l’àmbit de la donació d’òvuls, com ara que l’elecció de la donant tan sols la podrà fer l’equip mèdic, i aspectes sobre la crioconservació.

Si encara et queden dubtes respecte de la donació d’òvuls i la legislació espanyola que regula aquest terreny, els pots consultar en el nostre lloc web: pregunta al nostre expert.

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Tens un dubte que no pot esperar?

Demana cita amb el nostre equip o pregunta als nostres experts.

Demana cita
Pregunta als experts

Preguntes relacionades:

Obrir xat
Reservar una cita a Eugin
Hola!
Vols agendar una visita a Eugin?